گلچين از بهترين گروه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي. همه چيز از همه جا

Friday, November 4, 2011

تفسیر مثنوی معنوی - دکتر عبدالکریم سروش


تفسیر مثنوی معنوی مولانا

دکتر عبدالکریم سروش

«تفسیر مثنوی معنوی» مجموعه جلسات سخنرانی دکتر سروش با همین موضوع می باشد که در سال های ۶۹ تا ۷۲ در دانشکده الهیات دانشگاه تهران ایراد شد و بخش های مختلفی از آن در کتاب های مختلفی به چاپ رسید.

 

مقدمه ای بر فهم مثنوی 

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه اول (حجم: ۸.۹MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه دوم (حجم: ۸.۹MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه سوم (حجم: ۸.۷MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه چهارم (حجم: ۸.۵MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه پنجم (حجم: ۹.۳MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه ششم (حجم: ۸.۷MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه هفتم (حجم: ۹.۸MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی -  جلسه هشتم (حجم:۹.۱MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه نهم (حجم: ۹.۳MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه دهم (حجم: ۸.۱MB)

مقدمه ای بر فهم مثنوی - جلسه یازدهم (حجم: ۱۱.۵MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

تفسیر دفتر دوم مثنوی معنوی 

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش اول (حجم: ۲۵.۷MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش دوم (حجم: ۳۲.۱MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش سوم  (حجم: ۲۹.۸MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش چهارم (حجم: ۳۲.۵MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش پنجم (حجم: ۲۲.۳MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش ششم (حجم: ۲۷MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش هفتم (حجم: ۳۰MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش هشتم (حجم: ۲۳.۴MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش نهم (حجم: ۲۹.۳MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش دهم (حجم: ۳۰.۸MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش یازدهم (حجم: ۲۴.۲MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش دوازدهم (حجم: ۳۱.۳MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش سیزدهم (حجم: ۲۹.۵MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش چهاردهم (حجم: ۲۷.۲MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش پانزدهم (حجم: ۲۸.۲MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش شانزدهم (حجم: ۲۲MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش هفدهم (حجم: ۳۱.۵MB)

تفسیر دفتر دوم مثنوی - بخش هجدهم (حجم: ۴۱.۳MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

تفسیر دفتر ششم مثنوی معنوی 

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه اول (حجم: ۱۳.۲MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه دوم (حجم: ۱۳.۸MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه سوم (حجم: ۱۳.۶MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه چهارم (حجم: ۱۳MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه پنجم (حجم: ۱۴.۲MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه ششم (حجم: ۱۱.۱MB)

 تفسیر دفتر ششم مثنوی - بخش هفتم (حجم: ۱۱.۸MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه هشتم (حجم: ۱۰.۲MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه نهم (حجم: ۱۱.۹MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه دهم (حجم: ۱۰.۸MB)

تفسیر دفتر ششم مثنوی - جلسه یازدهم (حجم: ۱۱.۸MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

  

برای مشاهده ی جلسات تفسیر حافظ اینجا را کلیک کنید.


No comments:

آرشیو مطالب